Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Ambities gemeente Zevenaar

Nederland staat voor een enorme uitdaging op het gebied van verduurzaming van onze samenleving. Samen met bijna 200 andere landen, heeft Nederland ingestemd met het klimaatakkoord van Parijs. In dit akkoord van de Verenigde Naties is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot ruim onder de 2 graden Celsius. Wanneer te veel broeikasgassen in de lucht komen, verandert het klimaat, met grote gevolgen voor o.a. flora en fauna, oogsten en waterstanden. CO2 is het belangrijkste broeikasgas.

Klimaatwet

De Klimaatwet stelt vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. In juni 2018 is een voorstel voor de wet ingediend. Dat gaat uit van 95% minder CO2 uitstoot in 2050 (en al 49% in 2030).
Gemeente Zevenaar neemt samen met inwoners en ondernemers verantwoordelijkheid en stelt daarom de volgende ambities:

  • 100% energieneutrale organisatie in 2025
  • 100% energieneutrale gemeente in 2040
  • 100% aardgasvrij in 2040
  • 100 kg restafval per inwoner per jaar

100% energieneutraal

Met energieneutraal wordt bedoeld dat het verbruik op jaarbasis niet meer bedraagt dan de energie die zelf, duurzaam of niet, wordt opgewekt. Om dit te realiseren neemt de Gemeente Zevenaar maatregelen op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie, gericht op het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie, kolen). De gemeente wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken zijn verschillende initiatieven en maatregelen nodig, zoals het isoleren van woningen om verlies van warmte te beperken, en zo energie voor opwek van deze warmte te besparen. Maar ook het aardgasvrij maken van de gemeente en het realiseren van andere vormen van duurzame opwek zoals (grootschalige) zonnevelden behoren tot de maatregelen.

Voor de eigen gemeentelijke organisatie is als doel gesteld om in 2025 energieneutraal te zijn.